AccNeo-grup Site

AccNeo-grup site

PROJECTE NAU-3

 

[cat.] El projecte Nau3 gira entorn la creació de contextos dinàmics d'experimentació creativa, sobre la base de la utilització d'espais buits desproveïts d'història prèvia, atributs o simplement determinats per a altres usos (magatzems, un hangar, un taller nou, una sala expositiva.). L'estada en el taller nº3 de Ca Estruch gira entorn la cerca de recursos creatius, partint d'un espai completament nou i sense amb prou feines recursos. A partir dels específics béns de caràcter públic que ofereix aquest espai, i el reciclatge d'ampolles d'aigua oposades en l'entorn, emergeix una narració mitològica entorn de la creació d'un ser invisible que habita el taller nº3 de NauEstruch.

 

 

[cast.] El proyecto Nave3 gira entorno a la creación de contextos dinámicos de experimentación creativa, en base a la utilización de espacios vacíos desprovistos de historia previa, atributos o simplemente determinados para otros usos, (almacenes, un hangar, un taller nuevo, una sala expositiva.). La estancia en el taller nº3 de Can Estruch gira en torno la búsqueda de recursos creativos, partiendo de un espacio completamente nuevo y sin apenas recursos. A partir de los específicos bienes de cariz público que ofrece este espacio, y el reciclaje de botellas de agua encontradas en el entorno, emerge una narración mitológica en torno a la creación de un ser invisible que habita el taller nº3 de NauEstruch.

 

 

[img] Fotogramas del Projecte Nau3, Nauestruch, Sabadell, 2010.

Nau-3 site <visit web>
Nau-3 site

INCÍVIC PRODUCCIONS

 

[cat.] Així com 'El llibre de les mutacions' és una compilació de textos antics, ordenats segons el criteri de Confuci, o el mateix Quentin Tarantino solament al final del film, sent la necessitat de lligar tots els caps que deixa perduts al llarg del relat, 'Incívics Produccions', utilitza la interactivitat més gran de les plataformes de difusió de continguts web 3.0, per desenvolupar la saga YouTube's Tales. El contingut que de forma desordenada és incorporat al canal, és testimoniatge de l'aleatòria trajectòria artística del grup, no tenint una data de caducitat, les narracions resultants són documents videogràfics de l'activitat realitzada en: centres de producció, residències, tallers, magatzems, etc. Mostrant així la infinitat d'estratègia creatives necessàries per adaptar-se a la llarga tipologia d'espais de creació a les quals qualsevol artista ha d'enfrontar-se.

 

 

[cast.] Así como 'El libro de las mutaciones' es una compilación de textos antiguos, ordenados según el criterio de Confucio, o el propio Tarantino solo al final del film, siente la necesidad de ligar todas las cabezas que deja perdidos a lo largo del relato, 'Incívics Produccions', utiliza la mayor interactividad de las plataformas de difusión de contenidos web 3.0, para desarrollar la saga YouTube's Tales. El contenido que de forma desordenada es incorporado al canal, es testimonio de la aleatoria trayectoria artística del grupo, no teniendo una fecha de caducidad, las narraciones resultantes son documentos videográficos, de la actividad realizada en: centros de producción, residencias, talleres, almacenes, etc. Mostrando así la infinidad de estrategia creativas necesarias para adaptarse a la larga tipología de espacios de creación a las que cualquier artista debe enfrentarse.

[img] Fotograma de la performance 'Sr. Alginato' Can Xalant, Mataró, 2010.

Incívics Produccions site <visit web> <youtube chanel>

The-P project

 

[cat.] Projecte d'art d'acció i intermèdia que explora les bases i ortodòxia de l'àmbit performatiu, mitjançant la incorporació de noves tecnologies, i la inclusió de metodologies específiques de l'àmbit científic. L'experiment neix de la voluntat de tipificar i automatitzar la incontrolable varietat de comportaments humans que el gènere incorpora. 'The-P' Investiga la filosofia 'share' de diferents comunitats virtuals a fi d'introduir la peça artística dins de contextos aliens a l'àmbit artístic. Les plataformes web 2.0 (xarxes socials, fòrums, vídeo-conferència...) s'utilitzen per a la difusió de l'esdeveniment, oferint la informació necessària per a la seva possible replicació dins de l'entorn domèstic. Amb aquesta fita es dissenya la performance dins de la filosofia 'entertainment'. Projecte inserit dins de les plataformes 'open-maquinari' i 'open-programari'.

 

 

[cast.] Proyecto de arte de acción e intermedia que explora las bases y ortodoxia del ámbito performativo, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, y la inclusión de metodologías especificas del ámbito científico. El experimento nace de la voluntad de tipificar y automatizar la incontrolable variedad de comportamientos humanos que el género incorpora. 'The-P' Investiga la filosofía 'share' de diferentes comunidades virtuales con objeto de introducir la pieza artística dentro de contextos ajenos al ámbito artístico. Las plataformas web 2.0 (redes sociales, foros, vìdeo-conferencia...) se utilizan para la difusión del acontecimiento, ofreciendo la información necesaria para su posible replicación dentro del entorno doméstico. Con este hito se diseña la performance dentro de la filosofía 'entertainment'. Proyecte insertado dentro de las plataformas 'open-hardware' y 'open-software'.

<img>
-Segona presentació del projecte: Streaming el 27 de Maig a la sala 1 de Nauestruch, Sabadell.
-Segunda presentación del proyecto: Streaming del 27 de May en la sala 1 de Nauestruch, Sabadell.


The-P site <visit web>

 

 

Una Lamentable Tragèdia

 

[cat.] El plató del centre de Producció Hangar és, el laboratori triat per portar endavant una exòtica celebració online. El lloc on una comunitat d'artistes recentment instaurada, troba en les sinergies resultants, el motor que transformarà un clàssic teatral de William Shakespeare en un happening de temperament 'bizarro'. L'espectacle està compost per un aparell tècnic altament complex, una àgape celebratiu, l'accidentada lectura d'un text incomprensible, i un advertiment sonor que dóna pas a una foto de grup. Dins d'aquest mètric ambient de celebració, la presència del cos de l'artista, i el personatge que insinua la seva anacrònica indumentària, seran els còmplices necessaris, per elevar encara més l'alt grau d'accidentalitat que l'espectacle estableix a priori.

 

 

[cast.] El plató del centro de Producción Hangar es el laboratorio elegido para llevar acabo una exótica celebración online. El lugar donde una comunidad de artistas recientemente instaurada, encuentra en las sinergías resultantes, el motor que transformará un clásico teatral de William Shakespeare en un happening de temperamento bizarro. El espectáculo esta compuesto por un aparato técnico altamente complejo, una ágape celebrativo, la accidentada lectura de un texto incomprensible, y una advertencia sonora que da paso a una foto de grupo. Dentro de este métrico ambiente de celebración, la presencia del cuerpo del artista, y el solapado personaje que insinúa su anacrónica indumentaria, serán los cómplices necesarios, para elevar aún más el alto grado de accidentalidad que el espectáculo establece a priori.

[img] Foto de grupo* del proyecto 'La Lamentable Tragèdia de Títus Andrònic', Hangar.org, Barcelona, 2011.

 

*Grupo (de izq. a drch.): Laura Malinverni, Joan-Marc Batlle, Verónica Lahitte, Yago Hortal, Nicolás Rico, Meritxell Romanos, Paco Chavinet, Víctor Jaenada, Lucía Egaña Rojas, Christina Schultz, Ester Mecias ,Iván Gomez, Ariadna Multiusos, Oscar Martin.


Una Lamentable Tragèdia site <youtube documents> <Minipimer TV documents> <Minipimer TV - site > <Lamentable Tragedia - site >

 

 

DARK-SIDE EN EL PÁRAMO DE LOS VAMPIROS

 

[cat.] El Capítol nº1 de les aventures de Dark-Side, és l'adaptació dramatitzada d'un llibret de Víctor Fox. L'aventura radiofònica narra les aventures d'un mític personatge, un heroi de fosc origen que resideix a la ciutat de Barcelona, intim amic del ara ex-director del Palau de la Música, Felix Millet i Tusell. Tots dos es veuran involucrats en un tèrbol misteri que gira entorn l'obra inèdita de Santiago Rossinyol, 'Poeta vist per vaca cega'. La peça forma part de l'exposició realitzada per Accneo-grup en la Galeria Alegria de Barcelona. L'esdeveniment que va tenir lloc en la Galeria Alegria va ser retransmès en streaming i presentada simultàniament al centre de producció Bilbao-Art. Formant part de l'exposició "PROBLEMES DE TIPUS GREC" comissariada per l'artista Pablo Marte al centre de producció Bilbao Art.

 

 

[cast.] El Capítulo nº1 de las aventuras de Dark-Side, es la adaptación dramatizada de un libreto de Víctor Fox. La aventura radiofónica narra las aventuras de un mítico personaje, un héroe de oscuro origen que reside en la ciudad de Barcelona, intimo amigo del ahora ex-director del Palau de la Música, Felix Millet i Tusell. Ambos se verán involucrados en un turbio misterio que gira en torno la obra inédita de Santiago Rusiñol, 'Poeta visto por vaca ciega'. La pieza forma parte de la exposición realizada por Accneo-grup en la Galería Alegría de Barcelona. El acontecimiento que tuvo en la Galería Alegría fue retransmitido en streaming y presentado simultáneamente en el centro de producción Bilbao-Arte. Formando parte de la exposición "PROBLEMAS DE TIPO GRIEGO" comissariada por el artista Pablo Marte en el centro de producción Bilbao Arte.

<img>·Foto de los voluntario que llevarón a cabo la representación en la Galería Alegría, Barcelona, 2012.

 

Una Lamentable Tragèdia site <visit web>
Galeria de imágenes <hangar.org>

 

 

LANDSCAPE MOVIE

 

[cat.] Projecte resident en Sierra Centro d'Art. De voluntat interactiva, té com a objectiu l'aproximació a una filosofia de la 'transhumància', homologa al romàntic ideal americà de 'llibertat' tan lligat al genero cinematogràfic conegut com a 'Road Movie''. Landscape Movie es desenvolupa a través de les mítiques carreteres asfaltades que comuniquen aquests pobles, i les llegendes que poblen les terres adjacents a Centre d'Art Sierra. Mitjançant la complicitat dels habitants de Santa Ana la Real, que interpretaran al seu torn, escenes del clàssic teatral 'El somni d'una nit d'estiu' de William Shakespeare, transformarem les anècdotes sorgides durant les diferents accions, en al·legories d'un viatge fantàstic per les terres de Huelva.

 

 

[cast.] Proyecto residente en Sierra Centro de Arte. De voluntad interactiva, tiene como objetivo la aproximación a una filosofía de la transhumancia, homologa a la romántica ideal americana de 'libertad' tan ligado al genero cinematografico conocido como 'Road Movie''. Landscape Movie se desarrolla a través de la míticas carretera asfaltadas que comunican estos pueblos, y las leyendas que pueblan las tierras adyacentes a Centro de Arte Sierra. Mediante la complicidad de los habitantes de Santa Ana la Real, que interpretarán a su vez, escenas del clásico teatral 'El sueño de una noche de verano' de William Shakespeare, transformaremos las anécdotas surgidas durante las diferentes acciones, en alegorías de un viaje fantástico por las tierras de Huelva.

[img] Foto de los voluntario que llevarón a cabo la representación en la Galería Alegría, Barcelona, 2012.

 

<links>

Landscape Movie - site <visit web>

Galería de imágenes de los carácteres: <Hangar.org>

Sierra Centro De Arte: <SCDA>

 

 

ORACLE

 

[cat.] 'Oracle, oficina de consultes' hibrida performance, noves tecnologies i misticisme. Tele-Happening de caràcter participatiu, on la interactivitat dels assistents, esdevé el detonant necessari que activa el comportament endevinatori dels artistes que treballen en aquesta oficina virtual. Víctor Jaenada, Paco Chavinet, Joan·Marc Batlle, Jaume Aguirre i Josep Domínguez, són el versemblant equip de consultors, que converteixen el taller·3 de Hangar.org ( Fàbrica de les arts visuals), en el campament base on les diferents personalitats creatives es troben i conviuen, les accions resultants, les reflexions que surten d'allò que suposa una intensa deriva interpretativa, són tant per l'espectador com per l'artista, una incògnita d'alt contingut exòtic, inesperada i irrepetible.

 

 

[cast.] 'Oráculo, oficina de consultas' fusiona Performance, nuevas tecnologías y misticismo. Tele-Happening de carácter participativo, donde la interactividad de los asistentes, acontece el detonante necesario que activa el comportamiento adivinatorio de los artistas que trabajan en esta oficina virtual. Víctor Jaenada, Paco Chavinet, Joan·Marc Batlle, Jaume Aguirre y Josep Domínguez, son el inverosímil equipo de consultores, que convierten el taller·3 de Hangar.org ( Fábrica de las artes visuales), en el campamento base donde las diferentes personalidades creativas se encuentran y conviven. Las acciones resultantes, las reflexiones que salen de aquello que supone una intensa deriva interpretativa, son tanto para el espectador como para el artista, una incógnita de alto contenido exótico, inesperada e irrepetible.

[img] Flyer del equipo consultor de 'Oracle, oficina de consultes', Hangar.org, Barcelona, 2011.

(de Izq. a drch.) Víctor Jaenada, Jaume Aguirre, Pilar Marset, Josep Domínguez, Paco Chavinet, Joan-Marc Batlle.

 

<links>

Galería de imágenes de la acción: <Hangar.org>
Otras imágenes: link


FOLLOWING THE KING

 

[cat.] 'Aquest projecte pictòric comença la seva marxa, amb l'enviament d'una carta certificada a la seva Excelentísima Majestat El Rei d'Espanya. En ella els artistes que componen AccNeo-grup, manifesten la intenció d'oferir a la seva majestat les seves qualitats artístiques com a Pintors de Cort. Following The King detona així una delirant metodologia de l'obsequi, que promogui l'ascensió social dels seus autors mitjançant el tradicional exercici de la recomanació. Dos pilars principals dibuixen l'estratègia emprada; treballar el genero de retrat, sobre la base de la seva tradicional relació amb el sentit de transcendència i legitimitat social, i el 'obsequi' com a gest indispensable amb el qual detonar una correlació d'agraïments. En la confluència d'aquests dos elements, s'inicia una 'deriva relacional', que té en la participació activa dels retratats, la pretensió de descobrir iconografies pròpies, una major capacitat d'auto-reflexió d'aquests, i recuperar emocions no mancades de controvèrsia com la generositat, l'agraïment i l'ambició.

 

 

[cast.] Este proyecto pictórico empieza su andadura, con el envío de una carta certificada a su Excelentísima Majestad El Rey de España. En ella los artistas que componen AccNeo-grup, manifiestan la intención de ofrecer a su majestad sus cualidades artísticas como Pintores de Corte. Following The King detona así una delirante metodología del obsequio, que promueva la ascensión social de sus autores, mediante el tradicional ejercicio de la recomendación. Dos pilares principales dibujan la estrategia empleada; trabajar el genero de retrato, en base a su tradicional relación con el sentido de trascendencia y legitimidad social, y el 'obsequio' como gesto indispensable con el que detonar una correlación de agradecimientos. En la confluencia de estos dos elementos, se inicia una 'deriva relacional', que tiene en la participación activa de los retratados, la pretensión de descubrir iconografía propias, una mayor capacidad de auto-reflexión de estos, y recuperar emociones no faltas de controversia como la generosidad, el agradecimiento y la ambición.

[img-1] Retrato del actor Oscar Jaenada, Oleo sobre madera, 38x46cm, Barcelona, 2015

[img-2] Retrato del artista Víctor Jaenada, Oleo sobre madera, 38x50cm, Barcelona, 2015.

 


MENSAJE PARA LA HUMANIDAD

 

[cat.] La plataforma web MPLH, emetrà regularment, una sèrie d'emissions en 'streaming' denominades Missatges. Cada emissió o Missatge serà coordinada per un comissari triat específicament per a l'esdeveniment. Els diferents missatges explicaran al seu torn amb la participació de tres artistes que seran els encarregats de dur a terme les seves particulars emissions. Els artistes implicats emetran Online i de forma simultània des d'emplaçaments desvinculats entre si. Situats en els seus diferents entorns de treball, els artistes duen a terme la retransmissió d'un missatge de característiques i contingut encara per determinar. La simultaneïtat dels tres canals introdueix un element d'asimetria que evita el solipsisme del mico-canal i l'evident dialèctica del canal doble. El disseny de la mateixa interfície que els mostra evita a tot moment que s'estableixi cap tipus de jerarquia entre ells, sense possibilitat de comunicació directa entre els mateixos, l'única possibilitat de coordinació resideix en les característiques del propi missatge. Cada sessió afronta el dilema comunicacional de forma diferent, però tots articulen els seus missatges des de la quotidianitat del seu espai natural de reflexió, utilitzant per a això tots els recursos al seu abast.

 

[cast.] La plataforma web MPLH, emitirá regularmente, una serie de emisiones en ‘streaming’ denominadas Mensajes. Cada emisión o Mensaje será coordinada por un comisario elegido específicamente para el evento. Los diferentes mensajes contarán a su vez con la participación de tres artistas que serán los encargados de llevar a cabo sus particulares emisiones. Los artistas implicados emitirán online y de forma simultánea desde emplazamientos desvinculadas entre sí. Ubicados en sus diferentes entornos de trabajo, los artistas llevan a cabo la retransmisión de un mensaje de características y contenido aún por determinar. La simultaneidad de los tres canales introduce un elemento de asimetría que evita el solipsismo del mono-canal y la evidente dialéctica del canal doble. El diseño de la propia interfaz que los muestra evita en todo momento que se establezca ningún tipo de jerarquía entre ellos, sin posibilidad de comunicación directa entre los mismos, la única posibilidad de coordinación reside en las características del propio mensaje. Cada sesión afronta el dilema comunicacional de forma diferente, pero todos articulan sus mensajes desde la cotidianidad de su espacio natural de reflexión, utilizando para ello todos los recursos a su alcance.
[img] Interface del sitio web Mensaje Para La Humanidad en modo Demo y ventana emergente de sección Agenda, 2015


MPLH - Mensaje Para La Humanidad <visit web>

ACCNEO STORE

 

[cat.] La col·lecció d'objectes que aquí es troben, materialitza i reprodueix els diferents Alter-Ego, sorgits davant treballs com 'Nau-3', 'Una lamentable tragèdia' o 'Dark-Side en el Páramo de los Vampiros'. Aquesta posterior fase de reflexió vers els projectes acabats, especula entorn la creació d'objectes de caràcter representatiu, que materialitzin les litúrgies experimentades vers els processos creatius utilitzats als diferents projectes i residències artístiques del grup. Sens dubte l'artista ha de ser considerat un entès qualificat si vol viure de la seva activitat professional, amb aquest objectiu, introduïm i desenvolupem estratègies que funcionen en altres sectors comercials més industrialitzats. La veneració a la personalitat, la reiteració d'atributs que puguin ser inferits, i que tenen en els treballs anteriors els seus orígens històrics, i la fabricació en sèrie d'aquests, pretenen convertir la 'insigne' figura de l'artista en un nou i irrisori objecte de consum.tienda virtual donde podrás adquirri los toys de la colección Incívics.

 

 

[cast.] La colección de objetos que aquí se encuentran, materializa y reproduce los diferentes *Alter-Ego, surgidos ante trabajos como 'Nau-3', 'Una lamentable tragedia' o 'Dark-Side en el Páramo de los Vampiros'. Esta posterior fase de reflexión en torno a los proyectos acabados, especula respecto la creación de objetos de carácter representativo, que materialicen las liturgias experimentadas ante los procesos creativos utilizados en los diferentes proyectos y residencias artísticas del grupo. Sin duda el artista tiene que ser considerado un entendido cualificado si quiere vivir de su actividad profesional, con este objetivo, introducimos y desarrollamos estrategias que funcionan en otros sectores comerciales más industrializados. La veneración a la personalidad, la reiteración de atributos que puedan ser inferidos, y que tienen en los trabajos anteriores sus orígenes históricos, y la fabricación en serie de estos, pretenden convertir la 'insigne' figura del artista en un nuevo y irrisorio objeto de consumo.

[img-1] Imagen promocional de Capitán Krishna y Súper-Incívic

 

Lista de productos:

-Toy de Capitán Krishna de la colección Súper-Incívics, resina de poliuretano de 19x4cm, edición limitada.

-Toy de Súper-Incívic de la colección Súper-Incívics, resina de poliuretano de 19x4cm, edición limitada.

-Display de Dark-Side de la colección Las Aventuras de Dark-Side, Vinilo sobre tablilla, 180x60cm, edición limitada.

-Póster de Capitán Krishna, 50x70cm, edición limitada.

-Póster de Súper-Incívic, 50x70cm, edición limitada.

 


AGRAIMENTS / AGRADECIMINETOS

 

[cat.] El nostre més sincer agraïment a totes aquelles persones, amigues i amics, que en algun moment ens han ajudat durant el transcurs dels diferents projectes del grup.


[cast.] Nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas, amigas y amigos, que en algún momento nos han ayudado durante el transcurso de los diferentes proyectos del grupo.

En ordre alfabètic:


Òscar Abril Ascaso (http://abrilascaso.net/)
Joan-Marc Batlle Vives (http://llapispanc.blogspot.com.es/)
Rubén Barroso (http://rubenbarroso.com/)
Laia Casanova Mononelles (http://www.rocaumbert.cat/index.php)
Paco Chavinet (http://chamanismourbano.tumblr.com/)
Lucía Egaña Rojas (http://www.lucysombra.org/)
Iván Gomez (http://www.ivangomez.net/)
Óscar Jaenada (http://www.oscarjaenada.com/)
Víctor Jaenada (http://www.vijaga.com/)
Juan Antonio Jara (http://www.sierracentrodearte.com/)
Jaume Jordana (http://jaumejordana.blogspot.com.es/)
Carlota Juncosa (http://todoaquiabajo.blogspot.com.es/)
Verónica Lahitte (http://www.minipimer.tv/)
Gregorio Luri (http://elcafedeocata.blogspot.com.es/)
Santiago Lopez Petit (http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_López_Petit)
Laura Malinverni (http://www.lauramalinverni.org/)
Jonathan Millán (http://noyatan.blogspot.com.es/)
Pablo Marte (http://www.pablomarte.com/)
Oscar Martin (http://noconventions.mobi/noish/hotglue/)
Ester Mecias (http://www.lessalonnieres.net/#!home/mainPage)
Marc Morro (http://marcmorro.com/)
Sílvia Muñoz d'Imbert (http://www.conca.cat/es/qui-som/equip)
Ariadna Rodriguez (http://www.ariadnarodriguez.com/index.html)
Cristian Reyes (http://www.epokhefilms.com/)
Nicolás Rico (http://nuestrassabanas.blogspot.com.es/)
Ibone Rivas (https://myspace.com/ibonerivas)
Víctoria Rodriguez (http://www.sierracentrodearte.com/)
Sebastián Rosselló (http://www.galeriaalegria.es/)
Marc Vives (http://vivescommamarc.com/)
Meritxell Romanos (http://www.lessalonnieres.net/#!home/mainPage)
Christina Schultz (http://www.christinaschultz.com/)
Miguel-Angel Vaquer (http://www.casamariol.com/miquel-angel-vaquer/)
Yago Hortal (http://yagohortal.com/)

 

 

 

 

ACCNEO TEAM

 

[cat.] Jaume Aguirre i Josep Domínguez entre altres estudis són, Llicenciats en Enginyeria i Informàtica per la Universitat Autònoma, i Llicenciat en Belles Art per la UB de Barcelona respectivament. Treballen junts des de l'any 2009, oberts a la col·laboració amb altres artistes, desenvolupen els seus projectes entorn del registre dels seus propis processos creatius, el disseny de mecàniques d'interacció que permetin la inserció d'elements aliens al mateix, i l'emergència d'Alter-egos, en funció de les situacions creades en entorns dispars com: residències d'artista, magatzems, i una infinitat de tipologies diferents susceptibles de convertir-se en entorns de treball. Amb el seu primer projecte Incívic Produccions, van iniciar la seva marxa com a Projecte resident en el Centri de Creació i Pensament Contemporani, Can Xalant, Mataró, posteriorment han desenvolupat altres projectes com a artistes residents en centres com: Nauestruch, Espai Per a les Pràctiques Performàtiques, Sabadell, Hangar.org, Centri per a la producció i la recerca artística, Barcelona, RocaUmbert Fabrica de les Arts, Granollers, CRIdA Centre de Residència i Intercanvi d'Artistes, Palma de Mallorca, o Sierra Centro d'Art, Huelva.

 

 

[cast.] Jaume Aguirre y Josep Domínguez entre otros estudios son, Licenciados en Ingeniería e Informática por la Universidad Autónoma, y Licenciado en Bellas Arte por la UB de Barcelona respectivamente. Trabajan juntos desde el año 2009, abiertos a la colaboración con otros artistas, desarrollan sus proyectos entorno al registro de sus propios procesos creativos, el diseño de mecánicas de interacción que permitan la inserción de elementos ajenos al mismo, y la emergencia de Alter-egos, en función de las situaciones creadas en entornos dispares como: residencias de artista, almacenes, y un sinfín de tipologías diferentes susceptibles de convertirse en entornos de trabajo. Con su primer proyecto Incívic Produccions, iniciaron su andadura como Proyecto residente en el Centre de Creació i Pensament Contemporani, Can Xalant, Mataró, posteriormente han desarrollado otros proyectos como artistas residentes en centros como: Nauestruch, Espai Per a les Pràctiques Performàtiques, Sabadell, Hangar.org, Centre per a la producció i la recerca artística, Barcelona, RocaUmbert Fabrica de les Arts, Granollers, CRIdA Centro de Residencia e Intercambio de Artistas, Palma de Mallorca, o Sierra Centro de Arte, Huelva.